ГИП ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните данни на своите клиенти, обработвани при онлайн пазаруване в нашия магазин:  veko-shop.com

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: veko-shop.com

Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на ВЕНКОМ ЕООД  и/или има регистрация на veko-shop.com 

По-долу ще Ви разясним каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни - veko-shop.com, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.
 
Кой обработва и носи отговорност за Вашите лични данни
ВЕНКОМ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 117628199, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. ВЕНКОМ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:
гр. Русе,
ул. Райко Даскалов № 29А
e-mail: eurooil@abv.bg
или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт.

1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания ВЕНКОМ ЕООД  обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
А) Предоставени от Вас лични данни, които са необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения между ВЕНКОМ ЕООД  и клиента:
- Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
- Данни, събирани при плащане, направено към ВЕНКОМ ЕООД, по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване на veko-shop.com;
- Данни от профила ви за достъп до veko-shop.com – потребителско име, история на заявките / поръчките;
- Адрес за доставка;
- Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.

Б) Данни, изготвени и генерирани от ВЕНКОМ ЕООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:
- Номер на поръчката
- Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:
А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.
ВЕНКОМ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
·         Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане;
·         Обслужване и отговор на клиентски оплаквания / запитвания / рекламации;
Техническо съдействие за създаване на акаунт или възстановяване на забравена парола за достъп до нашия електронен магазин.
·         Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
Б) В изпълнение на свои законови задължения, ВЕНКОМ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
·         Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
·         Издаване на фактури;
·         За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
В) ВЕНКОМ ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
·         За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;

2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с ВЕНКОМ ЕООД  – обработват личните Ви данни от името на ВЕНКОМ ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

- Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;
- Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

2.2. Други администратори на лични данни, на които ВЕНКОМ ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име
Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ВЕНКОМ ЕООД  предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки - не повече от 2 години.
Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ВЕНКОМ ЕООД 

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. Да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от ВЕНКОМ ЕООД  информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.
4.2. Да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.
4.3. Да възразите пред ВЕНКОМ ЕООД  по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.
4.4. Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
4.5. Да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор


За целите използвайте email: eurooil@abv.bg

4.6. Да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ВЕНКОМ ЕООД  и какви са последиците от това
За да осъществите онлайн покупка на сайта veko-shop.com, съответно, за да сключи договор с Вас и да Ви предостави заявените услуги в съответствие с законовите си задължения, ВЕНКОМ ЕООД  се нуждае от определени данни.
Не предоставянето на следните данни възпрепятства възможността ВЕНКОМ ЕООД  да сключи договор за услуги/стоки с Вас:
·         Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
·         Адрес за доставка;

6. Политика за „бисквитките“
С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?
Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.
Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки
Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системно необходими бисквитки
Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.
Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.
Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.
Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Бисквитки за функционалност
Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.
Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.
Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Деактивиране на бисквитки
Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.